Jezus uzdrawia w Eucharystii

Eucharystia, Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Komunia Święta, z greckiego εὐχαριστία (eucharistía) czyli "dziękczynienie". Termin "komunia" pochodzi od łacińskiego communio (wspólnota) na pamiątkę ostatniego posiłku Chrystusa i przywołują "ucztę zaślubin Baranka" zapowiedzianą w Apokalipsie. Eucharystia wywodzi się od dziękczynienia złożonego Bogu Ojcu przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jest to najważniejszy sakrament, na którym wspiera się całe chrześcijaństwo.

Każda część Eucharystii - Mszy Świętej jest zorientowana na uzdrowienie, na błogosławieństwo: Obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia Eucharystii, obrzędy zakończenia.Wejdź w każdą jej część bardzo osobiście, z głębokim zaangażowaniem, ze szczerym sercem. Otwórz się na przyjęcie owoców, jakich Pan chce ci w danym momencie udzielić. Przyjdź do kościoła z głęboką wiarą, że Pan pragnie cię uzdrowić i to bardziej niż tego oczekujesz. On chce cię wyzwolić, uczynić narzędziem swej uzdrawiającej miłości, aby przez ciebie innych obdarzać wolnością.

 

Miejsce święte

Ludzie wszystkich wyznań mają swoje święte miejsce. Pierwotnie były to stosy kamieni, wznoszone tam, gdzie człowiek spotykał się z Bogiem. Później budowano ołtarze ofiarne. W Starym Testamencie widzimy, jak Bóg wzywa swój lud do świętego miejsca. Również dzisiaj Pan jest obecny wśród swojego ludu w świętych miejscach. Kiedy wchodzimy do wnętrza katolickiego kościoła, zwróćmy uwagę na obecne w nim elementy uzdrawiające.

Wiszący na ścianie krucyfiks przypomina o ofiarnej miłości Jezusa, objawiającej się z mocą podczas Mszy Świętej. Konfesjonały przypominają o uzdrawiającej mocy przebaczenia. Tematy witraży i stacje drogi krzyżowej zwracają uwagę na niczym nie uwarunkowaną miłość Chrystusa. Potrzebujemy znaków i symboli, aby móc skupić się na prawdach wiary i pojąć coś z ich najgłębszego misterium.

 

Obrzędy wstępne

Wchodząc do kościoła pomyśl o łasce, która przyprowadziła cię w to miejsce.

 

Woda święcona

Przy wejściu czynimy na sobie znak krzyża wodą święconą, pobłogosławiona przez kapłana, ma to na celu oczyszczenie nas i odpędzenie od zła. Istnieją przypadki uzdrowienia ludzi, którzy przeżegnali się wodą święconą. Woda ta zostaje poświęcona, by nas uzdrowić i uwalniać od wszystkiego, co szkodzi, co jest nieczyste, co nie pochodzi od Boga.

 

Znak krzyża

Msza Święta rozpoczyna się od słów „ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego..". Znak krzyża jest znakiem nadziei, która stanowi streszczenie naszej wiary: czynimy go w imię miłującego Ojca, który nas stworzył; w imię Jezusa posłanego, aby nas odkupić i uleczyć; w imię Ducha Świętego, który nieustannie nas uświęca.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi...


Miłość Boga Ojca. czy rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg jest naszym Ojcem? Ojcem, który uzdrawia? Jeśli przychodzimy na Mszę Świętą z fizycznym czy emocjonalnym cierpieniem, Twój Ojciec chce uzdrowić twoje ciało, umysł i duszę. Chce cię uleczyć z wszystkich ran, poczucia winy, lęków, myśli samobójczych, wewnętrznego przymusu, nałogu, bólów serca, zapalenia nerwów, bólów krzyża i głowy. Chce, abyśmy Mu przedstawili wszystkie nasze potrzeby psychiczne i fizyczne, by mógł dokonywać naszego uzdrowienia.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa.... jest darem Boga, wolnym i niezasłużonym. Oznacza, że jesteśmy bezwarunkowo przyjęci, akceptowani i umiłowani przez Boga

Dar jedności w Duchu Świętym... Ci, którzy otwierają się na działanie Ducha Świętego, którzy proszą o Jego miłość i pozwalają, by przeniknął do najgłębszych korzeni ich istoty, doświadczają głębokiego uzdrowienia swych dotychczasowych odniesień do Boga, samych siebie i innych.

 

Akt pokuty


Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że zgrzeszyłem....


Im bardziej będziesz wzrastał w Duchu Świętym, tym pełniej ujrzysz własną słabość, błędy i upadki – ujrzysz je w świetle Bożej miłości i miłosierdzia. Kiedy wiemy, że sami z siebie nie możemy uczynić nic dobrego, wtedy może zacząć działać Pan. Akt pokuty jest kluczem do uzdrowienia

 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom...


Przez wyśpiewanie Bogu Chwała... się w modlitwę chwały Jezusa stojącego przed Ojcem. Jeśli skupimy się na Jego dobroci i miłości, wówczas Pan będzie mógł uczynić wspaniałe rzeczy dla nas i przez nas. Jeśli będziemy Go uwielbiać także sercem, staniemy się bardziej otwarci na uzdrowienie naszego ciała, umysłu i ducha. Modlitwa chwały jest modlitwą uzdrowienia.

 

Liturgia słowa


„Posłał swe słowo, aby ich uleczyć" (Ps 102,20)


Słowo Pańskiezyjęte i wysłuchane sercem, staje się słowem uzdrowienia. Poprzez swoje słowo Pan Bóg nas przemienia, oczyszcza, stawia w prawdzie, umacnia. Wyzwala ze zła, smutku, lęku, zniechęcenia. Uzdalnia do zerwania z grzechem, przebaczenia. Pomnaża naszą wiarę, nadzieje, miłość. Mobilizuje do dobra, obdarza pokojem i radością. Słowo Boże przyjęte z wiarą powoduje uzdrowienie fizyczne, a nawet uwolnienie z działania złego, gdyż posiada potężną moc.

Homilia. Na za podstawowy cel, ukazać, co Jezus dla nas uczynił, niosąc z Sobą uzdrowienie i nadzieję: Jezus nas kocha, umarł za nas. Kapłan głosząc homilię przynosi nadzieję. Homilia ma wielkie możliwości otwierania naszych serc pod warunkiem, ze przekazuje ona miłość.

My wypełniając Słowo Boże, pozwalamy Bogu na uzdrowienie, którego chce nam udzielić.

 

Credo


Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi...


Za każdym razem, gdy wypowiadamy swoje „wyznanie wiary", podejmujemy decyzje opowiedzenia się po stronie Chrystusa. W czasie Mszy Świętej wyznajemy publicznie, że przyjmujemy Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Kiedy wypowiadamy słowa credo, doświadczamy, jak bezcennym darem jest otrzymana od Boga wolna wola. Otwieramy się także na działanie Ducha Świętego i odnawiamy w sobie przyrzeczenia chrztu świętego oraz te złożone w sakramencie bierzmowania. Duch Święty może wówczas więcej wnikać do naszego wnętrza i działać sposób wolny z mocą i miłością. Wielka jest uzdrawiająca moc tej modlitwy.

 

Modlitwa wiernych

Jezus poleca nam modlić się za cały świat. Po modlitwie zaniesionej w ogólnych intencjach, możemy modlić się w szczególnych potrzebach osób znajdujących się w kościele. Zwłaszcza za ludzi, którzy cierpią i przeżywają trudne chwile. Kiedy modlimy się wspólnie nasza modlitwa nabiera szczególnej mocy. Człowiek znoszący do Boga niekiedy bardzo osobiste, bolesne intencje doświadcza modlitwy wspólnoty. Ci, którzy potrafią otworzyć się na działanie Boga, doznają uzdrowienia.

 

Liturgia eucharystyczna


Ofiarowanie darów

Kapłan ofiarowuje Bogu chleb, wino i to co każdy z nas przynosi w ofierze. Dary te symbolizują nas wszystkich, staną się rzeczywistą obecnością Jezusa, duszą i bóstwem w Jego Ciele i Krwi. Jeśli oddamy Bogu to, co posiadamy, Bóg będzie mógł będzie mógł oddać nam to piekne, przemienione Swoją miłością. Kiedy dajemy z radością, ze szczerego serca, jest to sytuacja otwartości na dar od Boga. Kiedy kapłan przyjmuje dary od wspólnoty – chleb i wino i zebraną kolektę ( tacę) – uświadamiamy sobie, że oto teraz w ofiarowanym chlebie i winie, jesteśmy wezwani do dania nie tylko tego co posiadamy, ale całych siebie. Jeżeli jest cokolwiek, jakaś rzecz, której nie chcesz ofiarować Panu, to prawdą jest, że to nie ty ją posiadasz, lecz ona posiada ciebie.

 

Przeistoczenie


„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest, bowiem Ciało Moje, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy; to jest, bowiem kielich Krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę".


Kiedy dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa, dokonuje się też wewnętrzna przemiana w każdym z uczestników świętej liturgii. Kiedy Kapłan podnosi ku Panu w czasie konsekracji kawałek chleba, promieniuje z niego jasne światło, tryska z Ciała Chrystusa i płynie ku sercom zebranych wokół ołtarza. Strumień światła koi nasze rany, usuwa krzywdy gromadzone przez lata, usuwa poczucie bezsensu, żal, gniew i urazy. Bijące z kawałka chleba światło wyzwala nas i na miejsce naszych serc z kamienia umieszcza serce z ciała.

 

Modlitwa pańska – „Ojcze Nasz"

W postawie stojącej, łącząc się z Jezusem, Maryją i wszystkimi świętymi, modlimy się do naszego Ojca w niebie. Mówimy słowa, których nauczył nas Pan. Jest to modlitwa więzi. Niektórzy ludzie wznoszą ku niebu ręce, ukazując Bogu w tym geście swą otwartość, oddanie, a także pragnienie, by Pan dotknął ich wyciągniętych rąk. Podstawą uzdrowienia przez modlitwę Ojcze Nasz, jest głęboka prawda o Bogu, miłującym Ojcu. Jesteśmy przy Nim bezpieczni. Możemy zawierzyć Mu swoje życie. On jest Bogiem wiernym godnym wiary i zaufania.

 

Znak pokoju


Pokój Pański niech zawsze będzie z wami... Przekażcie sobie znak pokoju.

 

Bywa, że przychodzimy do kościoła i modlimy się o pokój na świecie, podczas gdy nie pojednaliśmy się sami ze sobą, z najbliższymi, z przyjaciółmi. Pokój musi najpierw zaistnieć wokół nas.. Doświadczenie bycia kochanym przez innych prowadzi najprostszą droga do uzdrowienia. Przekazany podczas Mszy Świętej znak pokoju nie jest okazja do rozwijania społecznych kontaktów. Jest chwilą, wyrażającą naszą chrześcijańską miłość do innych, niekiedy całkiem obcych osób. Znak pokoju może pomóc nam ożywić chłodną atmosferę panującą wśród uczestników liturgii, tchnąć w nią ciepło i uczynić z Mszy Świętej ucztę miłości.

 

Komunia Święta

Wielu przekonuje się, że prosty akt zawierzenia i wiara, że w Eucharystii jest obecny żywy Chrystus stanowi pierwszy krok ku uzdrowieniu.

Ze słów Ewangelii wiemy, że Jezus wielokrotnie dotykał osoby, którą uzdrawiał. Czyż można być bliżej Jezusa niż wtedy, gdy jednoczymy się z nim m Komunii Świętej. Podchodząc do ołtarza, aby przyjąć Jezusa, uznaj w Nim swojego Pana i Zbawiciela. On jest Panem tych problemów, które w tej chwili ciążą ci na sercu, tego co niepokoi, co zaprząta twoje myśli. Cokolwiek to jest przynieś to i połóż przed Panem.

Po komunii, jeśli chcesz zamknij oczy i skup się na Jezusie. Zobacz jak promienie światła wypływają z Jego wyciągniętych do ciebie dłoni, zobacz jak biegną one do twego serca, uzdrawiając to wszystko, co w tobie chore, co boli. Uwierz, że uzdrawiająca moc promieniująca od Jezusa dotyka każdego z nas. On dokonuje w nas głębokiego uzdrowienia naszego wnętrza i przywraca nam poczucie godności. On uczy nas miłości do samych siebie, samoakceptacji.

 

Błogosławieństwo


„Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty."

 

Czym jest dla ciebie błogosławieństwo? Każdy z nas potrzebuje błogosławieństwa Od Ojca w niebie, każdy też powinien obdarzać błogosławieństwem innych.. Jesteśmy wezwani by nieść błogosławieństwo innym ludziom i tym samym pełnić posługę samego Jezusa. Są wśród nas tacy, którzy być może powinni już nie żyć, a żyją, ponieważ znalazł się ktoś, kto skutecznie się za nich modlił, błogosławił im. Wielu ludzi zostało uwolnionych z alkoholizmu, narkomanii, chorób psychicznych poważnych chorób fizycznych właśnie dzięki chrześcijańskiej modlitwie.

Na podstawie „Uzdrowienie przez Eucharystię" Robert DeGrandis SSJ

Są osoby, które pogubiły się duchowo i daleko odeszły od Pana Boga, a teraz czują, iż same nie mają dość siły i wiary, aby przyjść do Pana Jezusa. Są osoby, które maja trudności z modlitwa osobistą. Są osoby smutne, zgorzkniałe, które straciły radość życia, czują pustkę...Te osoby mogą prosić Pana Jezusa oto, aby im wskazał źródło radości i pokoju, aby przemienił ich życia tak jak On tego chce. Są osoby cierpiące na różne choroby często medycznie nieuleczalne. Szczególnie te osoby mają prawo prosić Jezusa o uzdrowienie „ Jezus głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i słabości."( Mt 9,35) Są też osoby, które w życiu doświadczają wielu niewytłumaczalnych niepowodzeń, różnych udręk, prześladowań duchowych, wobec których stają się bezsilne. Jeśli czujesz się jedną z tych osób to zapraszamy cię na Eucharystię w intencji, którą przyniesiesz w sercu, z wiarą

 

"Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy"(Mk 9,23).


Wspólnota „ Teofil" zaprasza na Eucharystię w intencji uzdrowienia w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 18:00.

Po Eucharystii możliwość modlitwy wystawienniczej i wspólnego uwielbienia Boga, za doznane łaski.