Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia?

Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga.

 

Prawo Pierwsze:


Bóg Miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan.


Miłość Boża:


„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”   J 3,16


Boży plan:


Chrystus mówi: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”   J 10,10


O jakie życie tu chodzi? Co to znaczy mieć je w obfitości? Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości?

 

Prawo drugie:


Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu, który Bóg posiada dla każdego człowieka.

 

Człowiek jest grzeszny:

 

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”   Rz 3,23

 

Człowiek jest oddzielony od Boga:

 

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć”   Rz 6,23


„Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem: wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze.”   Iz 59,2


Jedyny sposób pokonania tej przepaści ukazuje nam trzecie prawo.

 

Prawo Trzecie:


Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka. Przez Chrystusa możesz poznać Bożą miłość i plan dla swojego życia.


„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami.”   Rz 5,8


„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.”   Ef 2,8-9


„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano .ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.”   Dz 4,12


On jest jedyną drogą

 

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”   J 14,6

                                                         

Jednak nie wystarczy intelektualna znajomość tych trzech praw:

  

Prawo Czwarte:


Musimy przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

 

 

 

„Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych- osiągniesz zbawienie.” Rz 10,9


Przyjęcie Jezusa zawiera w sobie; odwrócenie się od swego „ja” i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenia naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.

 

Możesz przyjąć teraz Jezusa przez modlitwę. Możesz pozwolić Mu działać w twoim sercu. Dalej już możesz rozwijać to działanie przez wspólnotę.

 

Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca.

 

Zaproszenie dla wszystkich o przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela.